യൂറോപ്യൻ വാൾ സ്വിച്ച് സോക്കറ്റ് JW സീരീസ്


ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശങ്ങൾ

ഉൽപ്പന്ന ടാഗുകൾ

ഉൽപ്പന്ന വിവരണം

 product description1 വൺവേ സ്വിച്ച്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:19kg/17kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description2 രണ്ട് വഴി സ്വിച്ച്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:21kg/19kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description3 ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വൺവേ സ്വിച്ച്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:20.5kg/18.5kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description4 ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ടു വേ സ്വിച്ച്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:21.5kg/19.5kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description5 1 ഗ്യാങ് 1 വേ സ്വിച്ച്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:19kg/17kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description6 2 ഗ്യാങ് 2 eay സ്വിച്ച്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:20kg/18kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description7 ലൈറ്റ് ഉള്ള 1 ഗ്യാങ് 1 വേ സ്വിച്ച്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:21kg/19kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description8 ഡിമ്മർ സ്വിച്ച്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:21kg/19kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description9 ഡോർബെൽ സ്വിച്ച്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:18kg/16kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description10 സോക്കറ്റ്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:19kg/17kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description11 ഷുക്കോ സോക്കറ്റ്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:21kg/19kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description12 ഇരട്ട സോക്കറ്റ്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 51x47x36 മിമി
Gw/Nw:21.5kg/19.5kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description13 ഇരട്ട ഷുക്കോ സോക്കറ്റ്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 51x47x36 മിമി
Gw/Nw:23kg/21kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description14 കവർ ഉള്ള Schuko സോക്കറ്റ്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:22kg/20kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description15 ഫ്രഞ്ച് സോക്കറ്റ്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:20.5kg/18.5kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description16 ടിവി സോക്കറ്റ്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:18kg/16kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description17 ടെൽ സോക്കറ്റ്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:19kg/17kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description18 ഇന്റർനെറ്റ് സോക്കറ്റ്
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:18kg/16kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description19 ടെൽ/ഇന്റർനെറ്റ് സോക്കറ്റ് ഇരട്ടി
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 54x30x46 മിമി
Gw/Nw:21kg/19kg
നിറം: വെള്ള
പവർ:10/16A,250v
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description20 2 ഫ്രെയിം
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 51x47x36 മിമി
Gw/Nw:12kg/10kg
നിറം: വെള്ള
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description21 3 ഫ്രെയിം
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം:50x35x48mm
Gw/Nw:11kg/9kg
നിറം: വെള്ള
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description22 4 ഫ്രെയിം
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 43x33x48 മിമി
Gw/Nw:12kg/10kg
നിറം: വെള്ള
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
 product description22 5 ഫ്രെയിം
മെറ്റീരിയൽ: പിസി/എബിഎസ്
വോളിയം: 42x40x48 മിമി
Gw/Nw:14kg/12kg
നിറം: വെള്ള
ഗതാഗതം: DHL, Fedex, TNT, EMS, UPS
ബാധകമായ സ്ഥലങ്ങൾ: വീട്, ഹോട്ടൽ, ഓഫീസ് കെട്ടിടം
മെക്കാനിക്കൽ ജീവിതം: 5000 തവണയിൽ കൂടുതൽ
സാമ്പിൾ:സൗജന്യ സാമ്പിൾ, വാങ്ങുന്നയാൾ സാമ്പിൾ ചരക്കിന് പണം നൽകുന്നു.
പാക്കിംഗ്: സ്വയം ലോക്കിംഗ് ബാഗ്, സീൽ ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഗ് ഹോൾ ബാഗ്
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സിൽവർ അലോയ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്വിച്ച് കോൺടാക്റ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക്, മെൽറ്റ് വെൽഡിന് എതിരെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. ഓൺ-ഓഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 40000 മടങ്ങ് കവിയുന്നു. സോക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫർ കോപ്പർ കൊണ്ടാണ്, നല്ല വൈദ്യുതചാലകതയും സ്വഭാവവും ഉണ്ട്. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇലാസ്തികത.
ഇലക്ട്രിക് അപ്ലയൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ആധിപത്യം: സോക്കറ്റ് മാറുക, വീട്ടുപകരണങ്ങളുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച്, ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ രൂപഭാവം പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്യുക, ഓരോ പ്രക്രിയയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ഘടന ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള സവിശേഷതകൾ കൂടുതൽ ആക്കുന്നതിനും പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. പരിഷ്കരിച്ചത്, ഒരേ സമയം 3 സുരക്ഷാ ഗ്യാരന്റികളോടെ. ലാളിത്യം, പരിഷ്കരണം, സ്ഥിരത എന്നിവ ജീവിതത്തെ മികച്ചതാക്കുന്നു.
താപ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ മഞ്ഞ പിസി മെറ്റീരിയലിനുള്ള ഉയർന്ന പ്രതിരോധം: ഫ്ലേം റിട്ടാർഡന്റ്, ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധം, രൂപഭേദം ഇല്ല, 750 സിയിൽ സ്വാഭാവിക ജ്വലനം മങ്ങുന്നില്ല, സുരക്ഷാ സമയം.
ഞങ്ങൾ ടിൻ ഫോസ്ഫർ വെങ്കലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു: വൺ ഡൈ കാസ്റ്റിംഗ്, വെൽഡിംഗ് ഗ്യാപ്പും സെൻസിറ്റീവ് റിയാഷനും ഇല്ല. ഉയർന്ന ചാലകത, ആന്റി സ്റ്റാമ്പിംഗ്, നോൺ ഡിഫോർമേഷൻ.
ദേശീയ നിർബന്ധിത സർട്ടിഫിക്കേഷൻ: അന്തർദേശീയ, ദേശീയ ഗുണനിലവാര സർട്ടിഫിക്കേഷന് അനുസരിച്ച്, ഗുണനിലവാരം വിശ്വസനീയമാണ്.
സോക്കറ്റിന്റെ ഗുണങ്ങൾ: ഗ്രൗണ്ടിംഗിനൊപ്പം, കുട്ടികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ട്രാക്ക് സംരക്ഷണം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള, സ്ക്രാച്ച്-റെസിസ്റ്റന്റ് ടെമ്പർഡ് ഗ്ലാസ്, ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധം. പരന്ന പ്രതലം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗ്ലാസ് സോക്കറ്റ് ഏത് മുറിയിലും യോജിക്കും; ആധുനിക ഡിസൈൻ ക്യാച്ചുകൾ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളുടെയും അതിഥികളുടെയും കണ്ണ്;നിങ്ങളുടെ വീട്, അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് എന്നിവയുടെ അലങ്കാരം; പ്രവർത്തനപരമായ പരിഹാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കും.
ഗുണനിലവാരം: സ്വിച്ചുകളുടേയും സോക്കറ്റുകളുടേയും ഗുണനിലവാരം അവയുടെ സുരക്ഷ നിർണ്ണയിക്കുകയും കുടുംബത്തിന്റെ വൈദ്യുത സുരക്ഷയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത വാൾ സ്വിച്ചുകളും സോക്കറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തീപ്പൊരി വീഴുന്നു, ഇത് വൈദ്യുതാഘാതത്തിനും തീപിടുത്തത്തിനും ഇടയാക്കും.അതിനാൽ, ഗുണനിലവാരം വളരെ പ്രധാനമാണ്, അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത്.ഇറക്കുമതി ചെയ്ത പിസി മെറ്റീരിയൽ ശക്തവും വിശ്വസനീയവും മാത്രമല്ല, ഒരു നിശ്ചിത അളവിലുള്ള ജ്വാല പ്രതിരോധവും ഉണ്ട്.പിസി മെറ്റീരിയൽ വ്യവസായത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്വിച്ച് പാനൽ മെറ്റീരിയലായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ തീജ്വാല പ്രതിരോധം, ഇൻസുലേഷൻ, ഉയർന്ന താപനില പ്രതിരോധം, മുൻകാലങ്ങളിൽ നൈലോൺ 66 പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആഘാത പ്രതിരോധം എന്നിവയിൽ മികച്ച പ്രകടനമുണ്ട്.

  • മുമ്പത്തെ:
  • അടുത്തത്:

  • നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക